Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jak będziemy pracować we wrześniu?

Jak będziemy pracować we wrześniu?

Rozpoczynamy nowy, na pewno trudny dla nas rok szkolny. Nowy sposób organizacji szkoły wynika oczywiście z istnienia pandemii. Prosimy o zapoznanie się z procedurami postępowania w trakcie zajęć szkolnych.

 

     1. Na rozpoczęcie roku, 1 września 2020 r., wszyscy obowiązkowo przychodzą w maskach,
     2. Przez pierwsze dwa tygodnie uczniowie nie zmieniają obuwia, ewentualne bluzy, kurtki zabierają do klas,
      3. Obuwie zmienne obowiązuje na sali gimnastycznej (uczniowie przynoszą w worku i przechowują w klasie),
      4. Przerwy śródlekcyjne w klasach 1-3 stosownie do potrzeb, o różnych godzinach (decyduje nauczyciel),
      5. Przerwy śródlekcyjne w klasach 4-8 odbywają się w klasach. Na korytarz wychodzą uczniowie za zgodą nauczyciela i pod jego opieką, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W klasach 4-8 jednocześnie mogą być 2 klasy na przerwie np.: jedna klasa u góry , druga na dole lub na dworze. Jeżeli nauczyciel uzna potrzebę przerwy podczas blokowego nauczania może ją zastosować z uwzględnieniem w/w zasad. Jeżeli sytuacja i warunki atmosferyczne pozwalają można prowadzić lekcje na podwórku.
      6. Wychowawcy klas i przydział sal lekcyjnych:
   Klasa "0" sala nr 2,  wych. p. Katarzyna Nowakowska;
   klasa I - sala nr 4, wych. p. Lucyna Gil;
   klasa II  - sala nr 9, wych. p. Jolanta Auguścik - Laszczyńska;
   klasa III - sala nr 5, wych. p. Ewa Kulka;
   klasa IV - sala nr 16,  wych. p. Joanna Ciężki;
   klasa V - sala nr 11,  wych. p. Jolanta Szadkowska;
   klasa VI - sala nr 10, wych. p. Małgorzata Sroka - Antał;
   klasa VII - sala nr 15, wych. p. Grzegorz Filipek;
   klasa VIII - sala nr 12, wych. p. Katarzyna Zaradna.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Zielenicach

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Borów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu, w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 16.00
 5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie .
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przyjeżdżają, przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły i przedsionka/ korytarza przy szatni, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych lub na podwórku szkolnym.
 9. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.
 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr ….
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Pracownik biblioteki wyznacza strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Zasady funkcjonowania stołówki

 1. Korzystanie z posiłków/obiadów odbywać się będzie w stołówce zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodne zaleceniami w czasie epidemii.
 2. Personel wydający posiłki szczególną uwagę zwrócić musi na utrzymanie wysokiej higieny.
 3. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii – rękawiczki , maski
 4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję stołówki, myć i dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.
 5. Posiłki będą wydawane zmianowo, a w razie konieczności również w salach lekcyjnych
 6. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 8. Dostarczone posiłki przywiezione w pojemnikach zbiorczych będą rozkładane i podawane przez obsługę stołówki z wykorzystaniem jednorazowych talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły .
 9. Naczynia jednorazowe i sztućce po posiłkach są wyrzucane pojedynczo przez dzieci/uczniów do wyznaczonego pojemnika/kubła.

Zasady dostarczania i przyjmowania  cateringu

 1. Dostawca cateringu powinien być zaopatrzony w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony jest w termosie obiadowym i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
 3. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Strzelinie (nr tel. 71 3920321 lub 71 3921044) oraz organ prowadzący szkołę (71 3927632).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik PSP w Zielenicach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

                                                                                                                                Małgorzata Jasiak

                                                                                                                                 Dyrektor Szkoły

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach

 

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest nie dłużej niż w godzinach : od 8.30 do 15.00
 5. W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły, utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci -nie więcej niż o 2.
 6. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
 7. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
 10. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
 11. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 12. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
 13. Szkoła nie organizuje oddzielnych zajęć świetlicowych.
 14. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą.

Organizacja i funkcjonowanie grup

 

 1. Liczebność grupy jest ograniczona do 12 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany z powierzchnią pomieszczenia, w którym będzie przebywać grupa (min. 4m2na jedną osobę).
 2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń –1 ławka szkolna).
 4. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą, w miarę możliwości, angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

5.W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.

6.Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

7.Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.

8.Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Nauczyciele 

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub konsultacje.
 2. W pierwszej kolejności do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole

będą wyznaczani nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę stanowiska pracy są najmniej obciążeni pracą zdalną, m.in. nauczyciele świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami, nauczyciele wychowania fizycznego, religii.

 1. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 2. Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje.
 3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 5. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 6. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 9. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 10. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

Rodzice 

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe -bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej do godz.10.00.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody.
 5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Wskazane jest, by rodzice określili czas pobytu dziecka w szkole w poszczególne dni tygodnia.
 7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 8. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się systematycznie zwracać uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (schodów, podłóg szatni i korytarzy)

  mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

 • dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie

  potrzeby,

 • dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz

  dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,

 • dezynfekcję toalet –2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie

  potrzeby

 • dezynfekcję urządzeń terenowych –po każdej grupie.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo –dezynfekcyjnych.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu

  do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i

  dezynfekowanie,

 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jedno dziecko-uczniem klas I-III lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma dzieci/uczniów i opiekunów.
 4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
 5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (ganek wejścia głównego ), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 6. Po wejściu do placówki powinno się zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście grupy, bądź na listach konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.
 8. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu(czeka na ganku)
 9. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego 

 1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania i zabezpieczone taśmą.
 3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 5. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Zasady konsultacji w szkole. 

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
 5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
 6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
 7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
 8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
 9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
 11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
 13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych. 

 1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.
 2. Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
 3. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień; w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 4. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. Nauczyciele wyznaczeni do pracy w izolatorium nie mają przydzielanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 8. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, który jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej, z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 9. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Strzelinie (nr tel. 71 392-03-21 lub 71 392-10-44 , 789 075 046) oraz organ prowadzący szkołę.
 10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.(…)
 7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wytyczne obowiązkowe: 

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • Zdający;
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu;
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek– jak jednak przyniosą to warto skorzystać w przezroczystych reklamówek, gdzie włożą swoje rzeczy i podpisanie ich np. niezmywalnym markerem imieniem i nazwiskiem ucznia;
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos •Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m. Dyrektor szkoły przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi danej OKE i wprowadza konieczne dane do układu sal(w SIOEO).
 • z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie ósmoklasisty należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji gdy w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający lub dany egzamin jest przeprowadzany w domu zdającego;
 • drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać za wyjątkiem egzaminu z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;
 • sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających;
 • ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 • Można zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np.15-20- minutowych odstępach czasowych z zastrzeżeniem ,że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie;
 • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos;
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej;
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie w odstępach czasowych pod nadzorem nauczyciela np. sala po sali.

UWAGA !
W związku z sytuacją występowania Koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny
i zasad higieny. 

 

SANEPID

 kontakt pod numerami telefonu:
71 -39 -20- 321
71- 39- 21 - 044
789 075 046

lub na adres

e-mailowy psse.strzelin@pis.gov.pl

Data dodania: 2020-08-31 12:48:34
Data edycji: 2020-09-08 20:35:19
Ilość wyświetleń: 154
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej